همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

National Police Conference and Social Communication Interaction

پوستر همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی