همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور، آذر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

The Pathology Conference on Educational System

پوستر همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي پژوهشي دانش پژوهان پوياي پرديس ايرانيان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور