اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

The first national conference of psychology, educational sciences and counseling

پوستر اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه، در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره