اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی