کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دی ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر