اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری، مهر ماه 98

اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری

the 1st biennial congress on psychology and behavioral sciences

پوستر اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری

اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


محورهای همایش 

روانشناسی و فن آوریهای نوین (فضای مجازی و...)

تازه های علوم شناختی

تازه های روانسنجی و ارزیابی بالینی

روانشناسی سلامت

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی و مدرسه

روانشناسی دین و معنویت

آسیب شناسی روانی

روانشناسی اجتماعی و فرهنگی

مشاوره و خانواده درمانی

اعتیاد (سبب شناسی و مداخلات درمانی)

آسیب های روانشناختی نو پدید

روانشناسی تحول و اختلالات دوره تحول

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی و ادبیات

روانشناسی و فلسفه

مشاوره و روان درمانی