همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

پوستر همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان در شهر فارسان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه