اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

The first national conference on the role of science and technology in sacred defense

پوستر اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس