اولین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

First International Congress on Management, Economics and Accounting

اولین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط ، برگزار گردید.