سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

The 35th Annual Conference of the Iranian Psychiatrists Association

پوستر سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی روانپزشکان ایرانانجمن علمي روانپزشكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.