چهارمین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

4th Congress of Optometry of Zahedan University of Medical Sciences

پوستر چهارمین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چهارمین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان،دانشگاه علوم پزشكي زاهداندانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر زاهدان برگزار گردید.