اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر