بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تیر ماه ۱۳۹۷

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Twenty-sixth Ophthalmology Seminar of Tabriz University of Medical Science

پوستر بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانانجمن چشم پزشكي ايران در شهر تبریز برگزار گردید.