بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تیر ماه 97

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Twenty-sixth Ophthalmology Seminar of Tabriz University of Medical Science

پوستر بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن چشم پزشکی ایران در شهر تبریز برگزار گردید.