چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی، فروردین ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

fourth spring ophthalmology meeting

پوستر چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانگروه ها و مراكز تحقيقات چشمانجمن چشم پزشكي ايران،دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي و ايران در شهر تهران برگزار گردید.