اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز

پوستر اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز

اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،موسسه فرهنگي و هنري مدرسه اوليا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز