همایش ملی گیاهان دانه روغنی، مهر ماه ۱۳۸۸

همایش ملی گیاهان دانه روغنی

همایش ملی گیاهان دانه روغنی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۸ توسط ،انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانانجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايراندانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.