اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

Congress of Corrosion in the Oil Industry

اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۹ تا ۲۵ آذر ۱۳۷۹ توسط دانشگاه صنعت نفت در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت