اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

پوستر اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز