بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آذر ماه ۱۳۹۶

بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

26th Orthopedic Conference of Tehran University of Medical Sciences

پوستر بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایرانگروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهرانانجمن ارتوپدي صدمات اندام و ستون فقرات ايران (پوتا) در شهر تهران برگزار گردید.