هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران، آذر ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران

7th Iranian Congress on Obesity Prevention and Treatment

پوستر هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران

هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقیانجمن پيشگيري و درمان چاقيپژوهشكده علوم غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران در شهر تهران برگزار گردید.