همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)

Regional Conference on Pathology of the Penal Code adopted in 2013 (General Book)

همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات) در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)