اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری، دی ماه ۱۳۹۵

اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری

پوستر اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری

اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.