چهارمین کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی، آذر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی

Fourth International Congress of Nephrology and Urology

چهارمین کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی نفرولوژی ایرانمركز تحقيقات نفرولوژي و اورولوژي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اللهانجمن علمي نفرولوژي ايران، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش در شهر جزیره کیش برگزار گردید.