پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران، اسفند ماه ۱۳۸۷

پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران

15th Iran's Nuclear Conference

پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،انجمن هسته ای ایرانانجمن هسته اي ايراندانشگاه گلستان در شهر گرگان برگزار گردید.