ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی، شهریور ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

Sixth International Conference on Modern Approaches to English Language Education and Assessment

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی