اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری

The First National conference on New ideas and technologies in Architecture

پوستر اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری

اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مهندسان معمار تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری