کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

26th Iranian Annual Congress of Orthopedic Surgeons

پوستر کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایراندانشگاه علوم پزشكي بابل، انجمن جراحان مغز و اعصاب ايرانپژوهشكده سلامت دانشگاه علوم پزشكي بابل در شهر بابل برگزار گردید.