سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سلامت، اسفند ماه ۱۳۸۹

سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سلامت

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion

سمینار نقش علوم پایه در ارتقاء سلامت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.