اولین همایش ملی زمین شناسی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

1st National Sysmposium on Geology of Iran

اولین همایش ملی زمین شناسی ایران در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی زمین شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زمین شناسی ایران