اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

First National Student Conference of Biotechnology

پوستر اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه گلستان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی