نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، مهر ماه ۱۳۹۲

نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی

National Student Congress of Biosciences

پوستر نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی

نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن علمي گروه زيست شناسي دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.