نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، مهر ماه 92

نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی

National Student Congress of Biosciences

پوستر نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی

نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- بیوانفورماتیک
- بیوشیمی
- جانورشناسی
- زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
- ژنتیک
- گیاه شناسی
- علوم سلولی و مولکولی
- میکروبیولوژی