کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

Conference on New Research in Science and Engineering

پوستر کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي علامه رفيعي در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی