اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

The First Regional Conference New Research and Solutions in Accounting and Management

پوستر اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی شفق،واحد پژوهشي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي شفق تنكابن در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت