اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع

First International Conference on New Research Ideas in Industrial Management and Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع