اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

The first national conference on research in sports physiology

پوستر اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی