کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تهران،دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه