نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

1st Conference on Regeneration and Revitalization of Urban Distressed Areas

نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۷ تا ۲۱ آذر ۱۳۸۷ توسط شرکت شرکت عمران و بهسازی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


اهداف همایش:
- ارتقاء دانش مدیریت شهری در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری
- انتقال تجارب و ایجاد فضای گفتگوی فی مابین دستگاه های متولی ذیربط
- دستیابی به راهکارهای اجرایی جهت تحقق طرح ها و برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

محورهای همایش:
- بررسی تجارب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده کشور
- بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در جهان ( با اولویت شرایط مشابه ایران )
- آسیب شناسی و ارائه راهکارهای فراسوی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری از قبیل ثبتی ، حقوقی ، قانونی ، مالکیت ، اجتماعی – فرهنگی و ....
- بررسی شیوه های توانمند سازی و مشارکت مالکین ، ساکنین ، صاحبان حقوق و سرمایه گذاران در بافت ها
- بررسی شیوه های تامین منابع جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
- بررسی ضرورت تشکیل و تبیین نقش نهادهای غیردولتی محلی ، منطقه ای و ملی
- بررسی و تبیین نقش دستگاههای مرتبط در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
- حفظ هویت شهری در امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری