نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، آذر ماه ۱۳۹۱

نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید

نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۱ توسط ،وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید