نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید

نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید

نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۱ توسط وزارت تعاون - کار و رفاه اجتماعی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید