اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

1st National Congress on Accounting and Management

اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در شهر نور برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت