اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، بهمن ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

1st National Conference on Nano Science and Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه پیام نور واحد یزد،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو