کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی

پوستر کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی

کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.