اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی

The first conference of Nursing and Midwifery Care Quality

پوستر اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی

اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،دانشكده پرستاري و مامايي بيرجند با همكاري معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.