چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه

Fourth Conference New look at popular language and literature

پوستر چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه

چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۸ توسط ،خردسراي فردوسي- انجمن علمي – آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه