اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان

The first national conference on internship and knowledge creation at Farhangian University

پوستر اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان

اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان