کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اسلامی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.