اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور، آذر ماه ۱۳۸۷

اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

1st National Iranian Fracture Reservior Development Congress

اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مهندسی نفت ایرانانجمن دانشجويان و دانش آموختگان مهندسي نفتشركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت نفت و گاز اروندان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور