اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها

First National Conference on Promoting Civil Liability in Iranian Law Challenges and Solutions

پوستر اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها