اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی

اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی

1st National Industrial Catalyst Conference

اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ تا ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی