اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی

1st National Industrial Catalyst Conference

اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی