دومین کنفرانس ملی افق های نو در مطالعات زبانی، آبان ماه 98

دومین کنفرانس ملی افق های نو در مطالعات زبانی

The 2nd National Conference on New Horizons in Language Studies

پوستر دومین کنفرانس ملی افق های نو در مطالعات زبانی

دومین کنفرانس ملی افق های نو در مطالعات زبانی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


Translation Studies:

 • Linguistic and Cultural Challenges of Translating
 • Intercultural Studies and Translation
 • Translation as Political Act
 • Translation and Globalization
 • Gender Studies and Translation
 • Translation, Ideology, Power, Politics, Patronage, Poetics, …
 • Translation and Ethnography
 • Translation and Technology
 • Sociology of Translation
 • Translation Memories, Translation Softwares and Translation Applications
 • Multimedia Translation
 • Translation and Semiotics, Inter-Semiotics, Cultural-Semiotics
 • Translation and National & Hybrid, and International Identity
 • Language, Linguistics, Literature and Translation: Exploring Cultural Intersections
 • Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities and challenges
 • Human-Informed Translation and Interpreting Technology
 • Beyond words and into the message. Building communication across languages, media and professions
 • Translation, Adaptation, and Intertextuality
 • Authenticity and Imitation in Translation and Culture
 • Building and Using Comparable Corpora in translation studies
 • Hybrid Approaches to Translation
 • Translation in Iran: Theories, Practices, Histories
 • Translation and Religious Texts
 • Other Related Topics

English Language Teaching

 • Foreign and second language development
 • Literacy skills
 • Teacher education with focus on ELT
 • Psycholinguistics
 • Sociolinguistics
 • Language assessment
 • Early childhood education
 • Critical pedagogies in language teaching
 • English for Specific Purposes (ESP)
 • English for Academic Purposes (EAP)
 • Other ELT and Language Teaching and Assessment Topics and Research Areas
 • The Magic of Innovation: New Dimensions in Linguistics and Foreign Language Teaching
 • Telecollaboration in Higher Education in Language Classes: Teaching Practices, Linguistic Challenges and Cultural Horizons
 • Computer-assisted language learning/teaching,
 • Curriculum innovation and evaluation
 • Teaching Methodologies in Language Classrooms
 • Language Teaching and Cultural Communication
 • Multilingual and Multicultural Learning Environments
 • Assessment in a Technology-Enabled Language Learning Class, Current Issues
 • Problems and Testing Methods in Language Learning
 • Evaluation for Language Learning in Multilingual and Multicultural Context
 • Language Policy and Assessment in Language Learning and Teaching
 • Syllabus Design and Curriculum Development, ESP and EAP

Literature

 • Postcolonial Studies
 • Literature and Cultural Studies
 • Literature and Modern/Postmodern Critical Theories
 • Literature and Philosophy
 • Literature and Environmental Studies
 • Literary Studies,
 • World Literature,
 • American Literature,
 • English Literature,
 • Contemporary literature,
 • Comparative literature,
 • Interdisciplinary Approaches in Literature,
 • Literary criticism,
 • Literature and history,
 • Literature and Media,
 • Literature and other arts,
 • Medieval and Renaissance literature,
 • Poetry and prose,
 • World languages & literature,
 • Orient in Literature – Literature of the Orient: Borders & Borderlands
 • Other Related Topics

Linguistics:

Applied Linguistics, Cognitive Linguistics, Comparative Linguistics, Comparative Philology, Computational Linguistics, Conversational Analysis, Corpus Linguistics, Descriptive Linguistics, Developmental Linguistics, Forensic Linguistics, General Linguistics, Field linguistics, Theoretical Linguistics, Historical Linguistics, Neurolinguistics, Cognitive Linguistics, Grammar, Lexicography, Lexicology, Morphology, Phonetics and Phonology, Pragmatics, Psycholinguistics, Second Language Acquisition, Semantics, Sociolinguistics, Syntax, Discourse Studies, Semiotics, Dialectology, Etymology, Stylistics, Rhetoric