اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

The First National Conference on Geoghraphy and tourism in Third Millenium

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم